MijnUitkering

Uw sessie verloopt over 30 seconden. Klik hier om uw sessie te verlengen.

Privacy en het gebruik van uw gegevens

Om de contractovereenkomst die wij met uw (ex-) werkgever hebben afgesloten, voor u uit te voeren, heeft APG gegevens van u nodig. Wij hebben onder andere uw persoonsgegevens nodig, zoals waar u woont en of u samenwoont, hoeveel salaris u krijgt en wat uw rekeningnummer is. Deze gegevens verzamelen, bewaren en gebruiken (in één woord: verwerken) we.
Net als u vinden we het belangrijk dat uw gegevens bij ons veilig zijn. En dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. Daarom hebben we afspraken gemaakt over hoe we uw gegevens verwerken. Deze afspraken staan in deze privacyverklaring. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

APG verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld om uw pensioenrechten of aanspraken op (aanvullende) uitkeringen zorgvuldig en juist te berekenen, u daarover tijdig en correct te informeren en uw uitkering stipt uit te betalen.
 • Om contractuele afspraken, wettelijke en/of internationale verplichtingen na te komen.
 • Om de gebruiksvriendelijkheid van onze websites te verbeteren.
 • Voor interne analyses en productontwikkeling. Hiermee kunnen we onze producten en dienstverlening voor u verbeteren.
 • Om communicatie over uw inkomensgerelateerde zaken via verschillende communicatiekanalen zo relevant en persoonlijk mogelijk te maken.
  Daarvoor koppelt, combineert en analyseert APG beschikbare (persoons)gegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

APG verwerkt gegevens van de volgende personen:

 • iedereen voor wie wij de contractovereenkomst uitvoeren
 • iedereen voor wie wij de pensioenadministratie doen
 • iedereen die onze website bezoekt

Hoe komen wij aan persoonsgegevens?

APG krijgt de gegevens van u, maar ook van bijvoorbeeld uw (ex-) werkgever.

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens

 • Personalia (bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres)
 • E-mailvoorkeuren
 • Pensioen en/of financiële gegevens
 • Interactiegegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, besturingssysteem, cookie ID’s), voorkeuren, meningen of contact met de klantenservice

Verplichte gegevensverstrekking

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is in bepaalde gevallen een wettelijke verplichting als u bij ons inkomen cq. pensioen opbouwt of krijgt. Bij het niet verstrekken van gegevens kan het zijn dat wij u niet tijdig of correct kunnen informeren en uw uitkering niet (correct) kunnen uitbetalen.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder uw voorafgaande toestemming. Uitzonderingen hierop zijn als de gegevensverstrekking noodzakelijk is in het kader van de contractovereenkomst die wij met u of uw (ex-) werkgever hebben of dat wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn. Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij in sommige gevallen dienstverleners in. Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals uw (ex-) werkgever het is overeengekomen.

Het verwerken van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een rechtsgrond. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een van onderstaande rechtsgronden:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de contractovereenkomst waarbij u en/of uw (ex-) werkgever partij in bent.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van uw (ex-) werkgever.

U heeft als betrokkene toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor een of meer specifieke doelen. U mag uw toestemming intrekken. De manier waarop u dit kunt doen, wordt aangegeven bij het item Welk recht heeft u wat betreft uw gegevens?

Uw Rechten

Als wij persoonsgegevens van u verwerken, dan heeft u onder andere het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen (dataportabiliteit) of te verwijderen. Deze rechten worden hier verder toegelicht.

Recht op inzage

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.

Recht op correctie van gegevens

De persoonsgegevens die wij van u verwerken moeten accuraat zijn en blijven. Indien u vaststelt dat uw persoonsgegevens niet meer correct zijn, heeft u het recht ons op te dragen deze te wijzigen. Dit geldt ook als u vaststelt dat de gegevens die wij van u verwerken niet compleet zijn.

Recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit)

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm te ontvangen. Het gaat hierbij om gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt en die over u zelf gaan.

Het recht op verwijdering

U kunt aan ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. U kunt alleen gebruik maken van dit recht indien:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor zij zijn verwerkt;
 • u de toestemming voor het verwerken heeft ingetrokken of tegen de verwerking op terechte gronden bezwaar maakt (en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is);
 • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist op basis van Europese of Nederlandse wetgeving.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens stop te zetten. Dat kan in de volgende situaties:

 • u stelt de juistheid van de persoonsgegevens die wij van u hebben ter discussie;
 • de verwerking van uw gegevens is onrechtmatig en u wilt niet dat uw persoonsgegevens worden gewist;

Recht van bezwaar

Maakt u bezwaar tegen de (manier van) verwerking van uw persoonsgegevens door APG? Neem dan contact met ons op. Blijft u het oneens met ons? Dan heeft u het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Op welke manier kunt u gebruik maken van uw rechten?

Een verzoek voor het gebruik maken van een recht kunt u indienen via uw (ex-) werkgever, deze is in eerste instantie het aanspreekpunt. Rechtstreeks kunt u zich ook richten aan APG, mocht dat noodzakelijk zijn.

APG maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst wordt wanneer u de site raadpleegt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik door de bezoeker van de site. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.

Wij verzamelen uw gegevens met verschillende doelen, welke voortvloeien uit de contractafspraken en/of wetgeving. APG bewaart uw gegevens zo lang we ze nodig hebben voor deze doelen. We houden ons hierbij aan de wet.

Uw gegevens worden door ons op een passende manier beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik dat van deze gegevens zou kunnen worden gemaakt. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren raken, gestolen worden of door personen buiten APG worden bekeken.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over hoe wij met uw gegevens omgaan? Neem contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

APG
Afdeling Sociale Zekerheid
Postbus 4880
6401 JR HEERLEN
Tel: +31 (0)45 579 22 44
E-mail: info-avgsz@apg.nl

Of via ons contactformulier op www.mijnbww.nl of door in te loggen op MijnUitkering als u al een uitkering van ons ontvangt.

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Omdat APG het heel belangrijk vindt dat de omgang met uw persoonsgegevens goed beschermd is, heeft APG een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) benoemd. De FG ziet er op toe dat APG de privacy wet- en regelgeving naleeft. Hij geeft hier ook advies over aan de organisatie. U kunt contact opnemen met onze FG via: functionarisgegevensbescherming@apg.nl.

APG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 25-05-2018.

U kunt alleen inloggen op MijnUitkering met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Uw gegevens op MijnUitkering zijn beveiligd volgens de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).